Algemene voorwaarden Interieur- & Verkoopstyling

1 Algemeen
1.1 Definities
a. ZoWeerThuis (handelsnaam van ZoWeerThuis Verkoopstyling en Interieurstyling): de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63590522, gevestigd Nachtegaallaan 15, 3871HJ, Hoevelaken
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met ZoWeerThuis een overeenkomst sluit
c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en ZoWeerThuis
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, werkzaamheden en levering van diensten of goederen die de opdrachtgever sluit met ZoWeerThuis. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. ZoWeerThuis en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2 Uitvoering van de opdracht
2.1 ZoWeerThuis draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.
2.2 Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door opdrachtgever geschiedt uitsluitend in onderling overleg. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd derden in te schakelen in verband met de uitvoering van de opdracht.
2.3 Offertes en overeenkomsten
Alle offertes en aanbiedingen zijn volledig vrijblijvend overeengekomen en zijn geldig tot één maand na dagtekening van de betreffende offerte/aanbieding. Wanneer een overschrijding van de wederzijds goedgekeurde offerte kan worden voorzien, zijn zowel opdrachtgever als opdrachtnemer verplicht daarover tijdig in contact te treden met elkaar. De overeenkomst bevat voor opdrachtnemer steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
2.4 Overeenkomst op projectbasis
2.4.1 Als een overeenkomst op projectbasis is gesloten, wordt op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens een schatting gemaakt van het aantal te werken uren, de verwachte einddatum en wordt vervolgens een totale aanneemsom overeengekomen. De aanneemsom is exclusief noodzakelijke reis-, verblijf- en bureaukosten, evenals kosten van derden, welke apart in rekening zullen worden gebracht. In principe zal de opdrachtgever kosten van derden welke worden gemaakt in het kader van de verstrekte opdracht, rechtstreeks aan de desbetreffende derde voldoen. Verloopt de betaling aan derden via opdrachtnemer, dan is deze gerechtigd een voorschot op deze kosten te vragen.
2.4.2 Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de facturering van de aanneemsom bij een overeenkomst op projectbasis als volgt: 50 % bij aanvang van de opdracht, 50% bij definitief akkoord en einde opdracht.
2.4.3 Meerwerk wordt afzonderlijk tegen het overeengekomen dan wel gebruikelijke uurtarief in rekening gebracht. Onder meerwerk wordt begrepen alle werkzaamheden die buiten de overeengekomen opdracht vallen.
2.5 Wijziging opdracht
2.5.1 De opdrachtgever c.q. opdrachtnemer kan na het verstrekken c.q. aanvaarden van de opdracht wijzigingen aanbrengen in de uitvoering van de opdracht, mits deze tijdig aan de wederpartij ter kennis worden gebracht. De extra – in verband met de wijziging – te maken uren en kosten zullen volledig aan opdrachtgever in rekening worden gebracht tegen het overeengekomen dan wel gebruikelijk uurtarief van opdrachtnemer, ongeacht of er sprake is van een overeenkomst op projectbasis.
2.5.2 Mondeling doorgegeven wijzigingen worden pas doorgevoerd indien deze schriftelijk of per e-mail door opdrachtnemer zijn bevestigd.
2.5.3 Indien wijzigingen worden aangebracht in de opdracht zal voor zover noodzakelijk een nieuwe contract- of levertijd worden overeengekomen.

3 Levertijd
3.1 De door ZoWeerThuis opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
3.2 De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van ZoWeerThuis een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

4 Verkregen informatie en documenten
4.1 De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

5 Prijs
5.1 In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door ZoWeerThuis ten alle tijden gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.
5.2 Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief de wettelijke omzetbelasting (BTW). Opdrachtnemer is verplicht een verantwoording van aan een opdracht gewerkte uren en aan gemaakte kosten bij te houden. Dit overzicht kan, indien gewenst, aan de opdrachtgever ter inzage worden gesteld.
5.3 Het uurtarief is exclusief noodzakelijke reis- verblijf- en bureaukosten (zoals portokosten), evenals kosten van derden, welke apart in rekening zullen worden gebracht. Tenzij anders overeengekomen.
5.4 In principe zal de opdrachtgever kosten van derden welke worden gemaakt in het kader van de verstrekte opdracht, rechtstreeks aan de desbetreffende derde voldoen. Verloopt de betaling aan derden via opdrachtnemer, dan is deze gerechtigd een voorschot op deze kosten te vragen.
5.5 Opdrachtnemer is bevoegd bij het aanvaarden van de opdracht betaling vooraf, althans zekerheid van betaling te bedingen.
5.6 In algemeen kunnen prijzen (zoals genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) door ZoWeerThuis te allen tijde gewijzigd worden.
5.7 Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

6 Betaling
6.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ZoWeerThuis op de factuur aan te geven wijze, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
6.2 Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.3 Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van ZoWeerThuis op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van ZoWeerThuis.
6.4 De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om vóór de aflevering van de overeengekomen goederen of diensten voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de verdere afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

7 Retentierecht/-verhaal
Totdat de opdrachtgever alle kosten betreffende opdracht heeft voldaan, heeft de opdrachtnemer het recht goederen die hij van de opdrachtgever onder zich heeft, onder zich te houden, ongeacht of de goederen van de opdrachtgever betrekking hebben op de opdracht. Het recht tot retentie heeft de opdrachtnemer ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement of surseance van betaling wordt verklaard, bij overlijden van de opdrachtgever dan wel in geval de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld.

8 Annuleringen
8.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst altijd voortijdig opzeggen onder schriftelijke opgave van redenen aan de wederpartij.
8.2 Voor zover de redenen van opzegging niet zijn gelegen in wanprestatie van de opdrachtnemer, is de opdrachtgever gehouden aan alle door de opdrachtnemer reeds gemaakte kosten te vergoeden en als de opdrachtnemer dat wenst, de voor de uitvoering van de opdracht bestemde materialen en halffabricaten voor zijn rekening te nemen tegen de door de opdrachtnemer in de calculatie opgenomen prijzen.
8.3 Voorts is de opdrachtgever de opdrachtnemer een vergoeding wegens omzetderving verschuldigd.

9 Aansprakelijkheid
9.1 ZoWeerThuis kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. ZoWeerThuis is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door ZoWeerThuis geleverde dienst(en).
9.2 ZoWeerThuis is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. ZoWeerThuis biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.
9.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ZoWeerThuis aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan ZoWeerThuis worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is ZoWeerThuis niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan ZoWeerThuis zijn verstrekt, heeft ZoWeerThuis het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
9.4 ZoWeerThuis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat ZoWeerThuis is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor ZoWeerThuis kenbaar behoorde te zijn.
9.5 ZoWeerThuis is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.6 Indien ZoWeerThuis desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
9.7 De opdrachtnemer is nooit verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade (waaronder winst- of inkomensderving) en tot vergoeding van immateriële schade. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een half jaar na het ontdekken van de schade schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
9.8 De opdrachtnemer zal de door hem te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde (verkoop) styling-effect niet kan worden gegarandeerd.
9.9 De opdrachtgever krijgt geleverd werk vooraf altijd schriftelijk in conceptvorm ter goedkeuring voorgelegd en geeft aan opdrachtnemer daarop akkoord dan wel verzoekt om verbetering van het geleverde concept.
9.10 Indien de opdrachtgever het geleverde werk niet accepteert, dient de opdrachtnemer altijd in staat te worden gesteld om alsnog deugdelijk werk te leveren. Behoudens grove schuld of opzet van de opdrachtnemer, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van zijn diensten en (eind)producten, noch voor schade die ontstaat als gevolg van wanprestaties c.q. een onrechtmatige daad van een niet-ondergeschikte.
9.11 Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

10 Overmacht
10.1 Onder overmacht wordt verstaan; alle oorzaken waarop de opdrachtnemer geen invloed heeft, ziekte, tijdelijk of blijvende arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
10.2 Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt ZoWeerThuis ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
10.3 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het niet, niet geheel of slechts gedeeltelijk uitvoeren van de opdracht ten gevolge van overmacht.
10.4 In geval van enige vorm van overmacht en andere hierboven beschreven voorvallen, zal de opdrachtnemer daarvan terstond mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren echter onder de verplichting van de opdrachtnemer af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht, c.q. het geleverde gedeelte van de goederen of diensten.

11 Verzuim van de opdrachtgever
11.1 Wordt de vervulling van de opdracht vertraagd of onderbroken door omstandigheden die de opdrachtnemer niet kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht de extra kosten te vergoeden die voor de opdrachtnemer uit deze vertraging of onderbreking voortvloeien. Hieronder zijn ook begrepen de gemaakte en nog te maken kosten die voortvloeien uit verplichtingen die de opdrachtnemer met oog op de tijdig vervulling van de opdracht al is aangegaan (zoals het inschakelen van derden).
11.2 Indien de uitvoering van de opdracht of de levering van de goederen/diensten onmogelijk is door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde, is de opdrachtnemer bevoegd de opdracht te ontbinden. Ook is de opdrachtnemer bevoegd het volledige overeengekomen bedrag van de opdracht (waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor de opdracht bestemde materialen) in rekening te brengen, dan wel (in geval van een opdracht op urenbasis) het volledig geschatte aantal uren, één en ander onverminderd met het recht van de opdrachtnemer om verdere kosten, vergoeding van schade en interest te vorderen.
11.3 De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in verzuim te zijn:
• Ingeval hij de verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt
• Bij faillissement of surseance van betaling van hemzelf dan wel van zijn onderneming
• Bij liquidatie van de onderneming
11.4 De opdrachtnemer heeft in die gevallen, genoemd in voorgaande alinea, het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

12 Klachtenregeling
12.1 Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan ZoWeerThuis kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.
12.2 Indien een klacht gegrond is, zal ZoWeerThuis de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door ZoWeerThuis worden aangepast tot een lager bedrag dan wel tot nihil. ZoWeerThuis zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.
12.3 Klachten anders dan schadeclaims, dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen veertien dagen na voltooiing van de opdracht, respectievelijk levering van de goederen of diensten. Hier bedoelde klachten zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk op ander wijze daarover beschikt.

13 Diversen
13.1 ZoWeerThuis is ten alle tijden bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
13.2 Indien opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is ZoWeerThuis gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.
13.3 ZoWeerThuis is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift ZoWeerThuis tot mededeling verplicht.
13.4 ZoWeerThuis heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn ZoWeerThuis de opdracht heeft uitgevoerd.
13.5 De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en ZoWeerThuis is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.
13.6 Verhuur meubels en woonaccessoires
13.6.1 De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van ZoWeerThuis voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt mogelijke beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.
13.6.2 In geval van verhuur van meubels en woonaccessoires aan opdrachtgever blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde meubels en woonaccessoires. De opdrachtnemer heeft altijd toegang tot hetgeen zijn eigendom is, waar dit zich ook bevindt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inboedelverzekering op de locatie waar de gehuurde meubels en accessoires zich bevinden.
13.6.3 De eerste verhuurperiode van meubels en woonaccessoires is 8 weken, ingaande op de dag van levering. De opzegtermijn voor de verhuurperiode is 14 dagen voor einde termijn. Daarna wordt de verhuurperiode stilzwijgend per maand verlengd. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail uiterlijk 14 dagen voor het einde van de termijn gemeld te zijn aan opdrachtnemer.
13.7 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en ZoWeerThuis gebruikt kunnen worden.
13.8 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.
13.9 De ruimtes waarin de opdrachtnemer werkzaam is, dienen schoon en opgeruimd te zijn, zodat de opdracht naar behoren uitgevoerd kan worden.

14 Toepassing recht
14.1 Op deze Algemene Voorwaarden en gegeven overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Als bevoegd rechter wijzen partijen die rechter aan die bevoegd is in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer.

2015 © ZoWeerThuis

Door deze site te gebruiken, stem je in met het gebruik van cookies. Cookie verklaring

Cookieverklaring

Ter verbetering van het gebruiksgemak en prestatie van deze website en daarbij behorende diensten, maakt ZoWeerThuis gebruik van de volgende cookies:

Technisch noodzakelijke cookies om de website goed te laten functioneren;
Analyse & statistieken cookies voor het meten en analyseren van surfgedrag, waardoor de website kan worden geoptimaliseerd en verbeterd;
Social media cookies om pagina’s te kunnen delen op sociale netwerken
Voor een optimale beleving van onze website, vragen wij u deze cookies te accepteren.

Wat is een cookie?
Een cookie is een bestandje dat bij een website-bezoek wordt opgeslagen op de harde schijf van de bezoeker. Met cookies kunnen bijvoorbeeld voorkeuren van een bezoeker worden hergebruikt of kan het surfgedrag van een bezoeker worden gemeten. De website kan met behulp van cookies worden verbeterd in prestaties en gebruikservaring. Ook kan de website informatie aanbieden die beter is afgestemd op de voorkeuren van de bezoeker.

Welke cookies gebruikt ZoWeerThuis?
Klik hier om de cookietabel te bekijken.

Technisch noodzakelijke cookies
Technisch noodzakelijke cookies dienen ter ondersteuning van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming nodig. Voorbeelden: een cookie die de door u gekozen producten in de winkelmand onthoudt, wordt beschouwd als technisch noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor een cookie die u tijdens een sessie ingelogd houdt.

Gebruik van cookies voor analyse en statistieken
ZoWeerThuis maakt gebruik van Google Analytics voor het meten en analyseren van surfgedrag van bezoekers. De gegevens die hiermee worden verkregen, worden gebruikt voor het optimaliseren en verbeteren van de website. Een voorbeeld: als uit meetgegevens blijkt dat er veel afhakers zijn in een contactformulier, dan kan dit formulier worden verbeterd.
Google kan wettelijk worden verplicht om informatie aan derden te verschaffen. Hier heeft ZoWeerThuis geen invloed op.
Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Gebruik van social media cookies
Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s onder andere te kunnen delen via de sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze sociale netwerken zijn aangesloten bij het Safe Harbor programma en dienen zich te houden aan de Safe Harbor principes. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau van eventuele persoonsgegevens.

 

Sluiten