Algemene voorwaarden webshop

Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van ZoWeerThuis gebruikt worden. Foto`s zijn het eigendom van ZoWeerThuis en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt of gekopieerd worden.

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
Overeenkomst/ koop op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Dag: kalenderdag
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Identiteit van de ondernemer
ZoWeerThuis

Nachtegaallaan 15
3871HJ Hoevelaken
06-41220736
info@zoweerthuis.nl

KvK-nummer: 63590522
BTW-identificatienummer: NL192074210B01
Bank: Knab
Rek nr: 0257292861
Iban nr: NL07KNAB0257292861

Bereikbaarheid: maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur.

1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ZoWeerThuis. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van ZoWeerThuis (www.zoweerthuis.nl). Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. ZoWeerThuis behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ZoWeerThuis erkend.
1.4 ZoWeerThuis garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.5 Geplaatste orders kunnen alleen binnen 48 uur geannuleerd worden.

2 Het aanbod
2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
2.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen.
• de eventuele kosten van aflevering.
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief.
• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is.
• de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt.
• de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen en
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

3 Aanbiedingen
3.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
3.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt ZoWeerThuis zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
3.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ZoWeerThuis slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
3.4 Aanbiedingen van ZoWeerThuis gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
3.5 ZoWeerThuis kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
3.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

4 Overeenkomst
4.1 Een overeenkomst tussen ZoWeerThuis en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door ZoWeerThuis op haalbaarheid is beoordeeld.
4.2 ZoWeerThuis behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.
4.3 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
4.4 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.5 De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4.6 De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a) het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.
b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
c) de informatie over bestaande service na aankoop en garanties.
d) de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.
e) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
4.7 Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

5 Levering
5.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
5.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
5.3 In het kader van de regels van de koop op afstand zal ZoWeerThuis bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
5.4 Aan de leveringsplicht van ZoWeerThuis zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ZoWeerThuis geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
5.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
5.6 Wanneer er voor 12.00 uur besteld wordt, gaan de artikelen (indien voorradig) dezelfde dag nog op de post. Al onze pakketten worden geleverd met PostNL (levertijd 1-2 werkdagen). Mocht je voorkeur hebben voor een bepaalde leverdag dan kan dit tijdens het bestellen worden aangegeven in het vakje “opmerking”. Wij zullen hier zoveel mogelijk rekening mee proberen te houden.

6 Prijzen
6.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
6.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 21% BTW. Exclusief verzendkosten.
6.4 Prijswijzingen kunnen voorkomen. U vindt de meest actuele prijzen altijd op www.zoweerthuis.nl.
6.5 Alle prijzen zijn per stuk tenzij anders vermeld.

7 Betaling
7.1 U betaalt vooraf
7.2 Nadat u een bestelling heeft geplaatst ontvangt u per e-mail een bevestiging met daarin een overzicht van de bestelde artikelen en het totaalbedrag, inclusief de verzendkosten. De betaling dient vooraf plaats te vinden.
Er kan op de volgende manieren betaald worden:
• I-Deal
• Overschrijving via de bank/giro op Iban rekeningnummer NL07KNAB0257292861 t.n.v. ZoWeerThuis o.v.v. ordernummer en naam.
• Contante betaling bij afhalen
• Rembours, betaling bij aflevering. De kosten hiervoor bedragen €15,50.
7.3 Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling zo spoedig mogelijk verzonden. Pakketten worden verzonden met PostNL en doorgaans binnen 1-2 werkdagen afgeleverd.
7.4 Betaalopdrachten voor de bank- en giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (danwel machtiging) tot betaling geeft.

8 Betalingstermijn
8.1 Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

9 Wanbetaling
9.1 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

10 Opgegeven saldi
De juistheid van alle door of in opdracht van ZoWeerThuis opgegeven saldi staat vast, tenzij u hebt laten weten dat er naar uw mening iets niet klopt.

iDEAL
Met IDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw aankopen via internet afrekenen. Via de ABN Amro, Rabobank, ING Bank, SNS Bank, ASN Bank, RegioBank, Triodos Bank, Van Lanschot Bankiers, Knab bank kunt u met IDEAL elektronisch betalen.
Het geld wordt geïncasseerd door de stichting derdengelden genaamd “Pay.nl”. Indien er met Ideal betaald wordt komt de naam van Pay.nl op het bankafschrift.
U hoeft zich niet te registreren, geen bestanden te downloaden of een account aan te maken. U rekent af in de vertrouwde internet betaalomgeving van uw eigen bank, zoals u dus eigenlijk al gewend bent.
De betaling wordt doorgaans dezelfde dag nog verwerkt. Wij maken vervolgens uw bestelling klaar en zullen deze op korte termijn verzenden.

Vooraf overmaken
Ook is het mogelijk om het geldbedrag naar ons over te maken vanuit uw eigen bank. Vergeet hierbij a.u.b. niet om het ordernummer te vermelden bij de omschrijving. U kunt het bedrag overmaken op: rekeningnummer NL07KNAB0257292861 tnv ZoWeerThuis te Hoevelaken ovv ordernummer en naam.
Zodra de betaling bij ons binnen is nemen wij uw bestelling in behandeling en maken deze klaar voor verzending. Hoe lang dit precies duurt is afhankelijk van uw bank en methode die u kiest (overmaken via internet of via overschrijvingsformulier).

11 Verzenden & Retourneren
Versturen
Zodra ZoWeerThuis de betaling ontvangen heeft sturen we de bestelling naar je op.
Om dit zo snel mogelijk te laten verlopen adviseren wij IDEAL of internet bankieren.
Je kunt je bestelling ook afhalen maar laat het ons dan weten zodat we een afspraak kunnen maken. De verzendkosten voor Nederland zijn de gebruikelijke PostNL-posttarieven. Indien U denkt dat het per brievenbuspost verstuurd kan worden dit even melden aub bij opmerkingen. Verzenden per brievenpost is altijd op eigen risico. Wij hebben dan nl geen enkele track en trace code .

Afhalen
Alle artikelen kunnen op afspraak worden afgehaald bij onze magazijn/werkplaats in Hoevelaken.
Vermeld bij ‘opmerkingen’ onderaan uw bestelling dat u het artikel wilt ophalen, wij nemen per e-mail contact op voor een afspraak. U krijgt altijd bericht.
Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorradig is. In dat geval ontvangt u daarover zo spoedig mogelijk bericht en houdt ZoWeerThuis uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen.

Retourneren
Retourneren kan binnen 14 dagen na levering.
Klik hier om het retourformulier te downloaden
Alleen in originele staat en verpakking en voldoende gefrankeerd.
Dit geldt niet voor outlet/sale producten of producten die speciaal voor jou besteld zijn op aanvraag.
Artikelen dienen zodanig verpakt te worden dat beschadiging wordt vermeden.
Zodra wij het product in de originele staat en dus ongeschonden ontvangen hebben wordt het bedrag binnen twee weken teruggestort of ontvang je een nieuw item.

Retourzendingen zijn voor eigen kosten en kunnen verzonden worden naar bovenstaand adres.

Niet vergeten:
*order of factuurnr te vermelden
*bank / giro nummer te vermelden

12 Zichttermijn /Herroepingsrecht
12.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan ZoWeerThuis heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij ZoWeerThuis. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt ZoWeerThuis er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
12.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.
12.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
12.4 diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van veertien werkdagen
12.5 goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
12.6 goederen op bestelling
12.7 goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
12.8 voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
12.9 sale / afgeprijsde artikelen
12.10 Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan, in de regel binnen een week (tenzij anders vermeld op de welkomstpagina van www.zoweerthuis.nl) bericht en houdt ZoWeerThuis uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.
12.11 Aanbiedingen, sale, opruimingsartikelen worden niet teruggenomen en kunnen niet geruild worden.

13 Garantie
13.1 ZoWeerThuis garandeert dat de door haar geleverde producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
13.2 De garantietermijn van ZoWeerThuis komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. ZoWeerThuis is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
13.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan ZoWeerThuis) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan ZoWeerThuis. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 week na levering aan ZoWeerThuis schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Als u het te repareren of te vervangen artikel verzendt, moet het van een verpakking zijn voorzien waarbij transportschade niet mogelijk is. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
13.4 Indien klachten van de afnemer door ZoWeerThuis gegrond worden bevonden, zal ZoWeerThuis naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van ZoWeerThuis en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van ZoWeerThuis) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van ZoWeerThuis gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van ZoWeerThuis voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
13.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens ZoWeerThuis in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van ZoWeerThuis en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. Schoonmaken en gebruiksfouten valt buiten de garantie.
13.6 Ook in de volgende gevallen kunt u geen aanspraak maken op de garantie:
• Als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht (al dan niet ter reparatie) door derden
• Bij oververhitting door centrale of andere verwarming
• Bij blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte
• Als de datum op de afleveringsbon gewijzigd of onleesbaar is
• Bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing)
• Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid
• Bij van buiten komend onheil, (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen etcetera)
• Als u ZoWeerThuis niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek
• Als u in gebreke blijft en niet aan uw verplichtingen voldoet

14 Overmacht
14.1 ZoWeerThuis is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
14.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ZoWeerThuis alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
14.3 ZoWeerThuis behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ZoWeerThuis gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
14.4 Indien ZoWeerThuis bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

15 Aansprakelijkheid
ZoWeerThuis is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

16 Gegevensbeheer
16.1 Indien u een bestelling plaatst bij ZoWeerThuis, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van ZoWeerThuis. ZoWeerThuis houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens nooit verstrekken aan derden, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
16.2 ZoWeerThuis respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

17 Auteursrecht
Op alle op de site van ZoWeerThuis afgebeelde ontwerpen rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van ZoWeerThuis. Om deze reden is het tevens niet mogelijk artikelen zonder naamsvermelding van ZoWeerThuis te bestellen.

18 Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van ZoWeerThuis gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

19 Rechten van intellectuele eigendom
19.1 Niets van deze website of de producten mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van ZoWeerThuis.
19.2 De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door ZoWeerThuis aan de consument ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede inbegrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij ZoWeerThuis, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.
19.3 Indien en voor zover ZoWeerThuis producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de consument, zoals door de consument aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de consument er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De consument vrijwaart ZoWeerThuis voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door ZoWeerThuis in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

20 Klachten
20.1 Klachten proberen wij uiteraard zo goed als mogelijk met u op te lossen.
20.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
20.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
20.4 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.
20.5 Mocht een artikel onverhoopt beschadigd zijn aangekomen, dan ontvangen wij graag binnen 7 werkdagen een foto van de beschadiging en van het pakket. Wij zullen er alles aan doen om de klacht zo spoedig mogelijk naar behoren op te lossen.

21 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
21.1 Op elke overeenkomst tussen de ondernemer en de consument is Nederlands recht van toepassing, ook indien de klant woonplaats in het buitenland heeft.
21.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen ZoWeerThuis en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zutphen kennis, tenzij ZoWeerThuis er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
21.3 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

22 Disclaimer
22.1 Het onderstaande is van toepassing op de gehele website zoweerthuis.nl, door de website te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.
22.2 Alle informatie, foto’s en onderdelen van deze website zijn het eigendom van zoweerthuis.nl. Het is niet toegestaan deze informatie, foto’s en onderdelen te kopiëren en te gebruiken voor enige vorm van publicatie zonder schriftelijke toestemming van zoweerthuis.nl. Onderdelen die u kopieert om voor u persoonlijk te bewaren vallen hier niet onder, hier heeft u geen schriftelijke toestemming voor nodig.
22.3 Zoweerthuis.nl doet haar uiterste best om de informatie op de website up-to-date te houden. De inhoud van de website wordt dan ook regelmatig aangepast en aangevuld. Het is denkbaar dat de informatie op de site niet volledig is of fouten bevat. De prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.
22.4 Zoweerthuis.nl mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder kennisgeving. Zoweerthuis.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
22.5 De informatie die Zoweerthuis.nl op haar website verschaft kan geen garantie geven wat betreft kwaliteit of kwantiteit voor het gebruik van de producten voor een specifiek doel.
22.6 Zoweerthuis.nl is niet aansprakelijk voor informatie en webinhoud die zonder haar medeweten wordt verstuurd door gebruikers. Ook is Zoweerthuis.nl niet verantwoordelijk voor de webinhoud en informatie van websites die op enige manier gelinkt zijn met Zoweerthuis.nl. Als u via een link op de webpagina de website Zoweerthuis.nl verlaat, neemt Zoweerthuis.nl afstand van alle aansprakelijkheid.
22.7 Zoweerthuis.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, direct dan wel indirect, die in verband wordt gebracht met de website.

23 Auteursrecht
Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van ZoWeerThuis gebruikt worden. Foto`s zijn het eigendom van ZoWeerThuis en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt of gekopieerd worden. Op alle op de site van ZoWeerThuis afgebeelde ontwerpen rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van ZoWeerThuis. Om deze reden is het tevens niet mogelijk artikelen zonder naamsvermelding van ZoWeerThuis te bestellen.

24 Rechten van intellectuele eigendom
24.1 Niets van deze website of de producten mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van ZoWeerThuis.
24.2 De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door ZoWeerThuis aan de consument ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede inbegrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij ZoWeerThuis, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.
24.3 Indien en voor zover ZoWeerThuis producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de consument, zoals door de consument aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de consument er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De consument vrijwaart ZoWeerThuis voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door ZoWeerThuis in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

Door deze site te gebruiken, stem je in met het gebruik van cookies. Cookie verklaring

Cookieverklaring

Ter verbetering van het gebruiksgemak en prestatie van deze website en daarbij behorende diensten, maakt ZoWeerThuis gebruik van de volgende cookies:

Technisch noodzakelijke cookies om de website goed te laten functioneren;
Analyse & statistieken cookies voor het meten en analyseren van surfgedrag, waardoor de website kan worden geoptimaliseerd en verbeterd;
Social media cookies om pagina’s te kunnen delen op sociale netwerken
Voor een optimale beleving van onze website, vragen wij u deze cookies te accepteren.

Wat is een cookie?
Een cookie is een bestandje dat bij een website-bezoek wordt opgeslagen op de harde schijf van de bezoeker. Met cookies kunnen bijvoorbeeld voorkeuren van een bezoeker worden hergebruikt of kan het surfgedrag van een bezoeker worden gemeten. De website kan met behulp van cookies worden verbeterd in prestaties en gebruikservaring. Ook kan de website informatie aanbieden die beter is afgestemd op de voorkeuren van de bezoeker.

Welke cookies gebruikt ZoWeerThuis?
Klik hier om de cookietabel te bekijken.

Technisch noodzakelijke cookies
Technisch noodzakelijke cookies dienen ter ondersteuning van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming nodig. Voorbeelden: een cookie die de door u gekozen producten in de winkelmand onthoudt, wordt beschouwd als technisch noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor een cookie die u tijdens een sessie ingelogd houdt.

Gebruik van cookies voor analyse en statistieken
ZoWeerThuis maakt gebruik van Google Analytics voor het meten en analyseren van surfgedrag van bezoekers. De gegevens die hiermee worden verkregen, worden gebruikt voor het optimaliseren en verbeteren van de website. Een voorbeeld: als uit meetgegevens blijkt dat er veel afhakers zijn in een contactformulier, dan kan dit formulier worden verbeterd.
Google kan wettelijk worden verplicht om informatie aan derden te verschaffen. Hier heeft ZoWeerThuis geen invloed op.
Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Gebruik van social media cookies
Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s onder andere te kunnen delen via de sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze sociale netwerken zijn aangesloten bij het Safe Harbor programma en dienen zich te houden aan de Safe Harbor principes. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau van eventuele persoonsgegevens.

 

Sluiten